Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 kèm bài mẫu

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 được cập nhật liên tục kèm bài mẫu giúp bạn bắt kịp xu hướng ra đề mới, từ đó ôn luyện thi hiệu quả.

Cập nhật đề thi IELTS Writing 2024
Cập nhật đề thi IELTS Writing 2024

1. Đề thi IELTS Writing Tháng 1/2024

Ngày 06.01.2023

Địa chỉ thi: IDP – computer based

Task 1: Dạng Bar chart

The graphs below show the total percentage of films released and the total percentage of ticket sales in 1996 and 2006 in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06-01-2024
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06-01-2024

Task 2: Some universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus. Do you think this is a positive or negative development?

Địa điểm: BC Nguyễn Thị Minh Khai HCM 

Task 1: The diagram illustrates how recycled paper is made. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. 

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06.01.2024
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06.01.2024

Task 2 : In many parts of the world, some famous people are considered as ‘role models’ and they are having an increasing influence on the young. Is this a positive or negative development?

2. Đề thi IELTS Writing Tháng 2/2024

Ngày 02.02.2024

Địa điểm: BC 188 Cầu Giấy

Task 1: The map below shows a school in 1985 and the school now. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 2: Young people are often influenced in their behaviors and situations by others in the same age group. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages of peer pressure outweigh the advantages?

Ngày 16.02.2024

Địa điểm: BC Cầu Giấy

Task 1: The table below provides information on marriage status and age from 1960 to 2000 in Australia.

Task 2: Some scientists believe that in the future computers will be more intelligent than human beings. While some see this as a positive development others worry about the negative consequences. Discuss both views and give your opinion.

Ngày 17.02.2024

Địa điểm: IDP Hai Bà Trưng

Task 1: The chart and graph below give the information about three categories of workers in Australia and unemployment levels within those categories.

Task 2: Today more people put personal and private information (address, telephone and plastic card numbers) online to do their daily activities such as banking, shopping, and socializing. Is this a positive or negative development?

3. Đề thi IELTS Writing Tháng 3/2024

(Đang cập nhật…)

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

4. Dự đoán đề thi IELTS Writing Task 2 2024

Topic Environment

1. Fresh water is a limited resource in some areas of the world. Today, escalating demand has turned it into a global problem. What is the cause of the growing demand? What measures can governments and individuals take to address this problem?

(Nước ngọt là nguồn tài nguyên hạn chế ở một số nơi trên thế giới. Ngày nay, nhu cầu leo ​​thang đã biến nó thành một vấn đề toàn cầu. Nguyên nhân của nhu cầu ngày càng tăng là gì? Chính phủ và cá nhân có thể thực hiện những biện pháp nào để giải quyết vấn đề này?)

2. Some people believe that this is one of the best ways to solve the environmental problem by increasing the cost of fuel for cars and other means of transport. To what extent do you agree or disagree?

(Một số người cho rằng đây là một trong những cách tốt nhất để giải quyết vấn đề môi trường bằng cách tăng chi phí nhiên liệu cho ô tô và các phương tiện giao thông khác. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Topic Media

1. Today’s consumers are faced with advertisements from all kinds of companies. To what extent do you agree that consumers are influenced by advertising? What measures are needed to protect them?

(Người tiêu dùng ngày nay phải đối mặt với quảng cáo từ tất cả các loại công ty. Bạn đồng ý ở mức độ nào rằng người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi quảng cáo? Cần có biện pháp gì để bảo vệ chúng?)

2. Some people think that news has nothing to do with people’s lives, so they think reading news in newspapers or watching TV news programs is a waste of time. To what extent do you agree or disagree?

(Một số người cho rằng tin tức không liên quan gì đến cuộc sống con người nên họ cho rằng đọc tin tức trên báo hay xem các chương trình tin tức trên TV là lãng phí thời gian. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

3. More and more individuals are abandoning traditional sources such as newspapers and television for news, relying instead on the internet. Do you think this change is beneficial or harmful?

(Ngày càng có nhiều cá nhân từ bỏ các nguồn truyền thống như báo chí và truyền hình để tìm kiếm tin tức, thay vào đó dựa vào internet. Bạn nghĩ sự thay đổi này có lợi hay có hại?)

Topic Society

1. Once a country is rich, any further increase in economic wealth will not make its people happier. To what extent do you agree or disagree?

(Một khi một quốc gia giàu có, bất kỳ sự gia tăng nào nữa về của cải kinh tế cũng sẽ không làm cho người dân ở đó hạnh phúc hơn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

2. Some people believe that celebrities’ support of international aid organizations draws attention to problems, while others believe that celebrities make problems become less important. Discuss both views and give your opinion.

(Một số người tin rằng sự hỗ trợ của những người nổi tiếng cho các tổ chức viện trợ quốc tế sẽ thu hút sự chú ý đến các vấn đề, trong khi những người khác tin rằng những người nổi tiếng khiến vấn đề trở nên ít quan trọng hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.)

3. In some countries, the age difference between parents and children is greater than before. Do you think the advantages of development outweigh the disadvantages?

(Ở một số nước, sự chênh lệch tuổi tác giữa cha mẹ và con cái lớn hơn trước. Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của sự phát triển lớn hơn những bất lợi?)

4. Today, some seniors choose to live in a retirement community with others instead of living with their adult children. Is it a positive or negative development?

(Ngày nay, một số người cao tuổi chọn sống trong cộng đồng hưu trí với những người khác thay vì sống với con cái đã trưởng thành của họ. Đó là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

5. Housing shortages in major cities can have serious consequences and only government action can solve the problem. Do you agree or disagree?

(Tình trạng thiếu nhà ở ở các thành phố lớn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và chỉ có hành động của chính phủ mới có thể giải quyết được vấn đề. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

6. Many cities replace farmland and parks with housing. Is it a positive or negative development?

(Nhiều thành phố thay thế đất nông nghiệp và công viên bằng nhà ở. Đó là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

7. People living in the 21st century have a better quality of life than people living in previous centuries. To what extent do you agree or disagree?

(Những người sống ở thế kỷ 21 có chất lượng cuộc sống tốt hơn những người sống ở các thế kỷ trước. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Topic Technology

1. Today, many people put personal and private information online to perform daily activities such as banking, shopping, and socializing. Is this a positive or negative development? 

(Ngày nay, nhiều người đưa thông tin cá nhân và riêng tư lên mạng để thực hiện các hoạt động hàng ngày như giao dịch ngân hàng, mua sắm và giao tiếp xã hội. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

2. Students can easily access information online so they no longer need to go to the library. To what extent do you agree or disagree?

(Học sinh có thể dễ dàng truy cập thông tin trực tuyến nên không cần phải đến thư viện nữa. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

3. Space travel has been possible for a long time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development?

(Du hành vũ trụ đã có thể thực hiện được từ lâu và một số người tin rằng du lịch vũ trụ có thể được phát triển trong tương lai. Bạn nghĩ đó là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

4. Thanks to advances in air travel and telecommunications, global connections have grown rapidly. To what extent do you believe society gains advantage from increased contact and stronger relationships with individuals from other countries, facilitated by international business and tourism?

(Nhờ những tiến bộ trong du lịch hàng không và viễn thông, các kết nối toàn cầu đã phát triển nhanh chóng. Bạn tin rằng xã hội thu được lợi ích từ việc tăng cường tiếp xúc và mối quan hệ bền chặt hơn với các cá nhân từ các quốc gia khác, được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh và du lịch quốc tế ở mức độ nào?)

5. Air travel can only benefit the world’s richest people. Ordinary people hardly receive any benefits from the development of air travel. To what extent do you agree or disagree?

(Du lịch hàng không chỉ có thể mang lại lợi ích cho những người giàu nhất thế giới. Người dân bình thường khó nhận được bất kỳ lợi ích nào từ sự phát triển của du lịch hàng không. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

6. Rise online shopping is gradually replacing traditional in-store shopping. Do you believe this trend has a positive or negative impact?

(Mua sắm trực tuyến đang dần thay thế mua sắm truyền thống tại cửa hàng. Bạn tin rằng xu hướng này có tác động tích cực hay tiêu cực?)

Topic Education

1. Some people believe that movies should only be for entertainment. Others think they should also have educational value. Discuss both views and give your opinion. 

(Một số người cho rằng phim chỉ nên để giải trí. Những người khác nghĩ rằng chúng cũng nên có giá trị giáo dục. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.)

2. Some people believe that watching TV every day is harmful to children. Others say it is good for children’s development as they grow older. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người cho rằng việc xem TV hàng ngày có hại cho trẻ em. Những người khác cho rằng điều đó tốt cho sự phát triển của trẻ khi chúng lớn lên. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.)

3. Some people believe that sending criminals to prison is ineffective. Instead, education and vocational training should be used. Do you agree or disagree? 

(Một số người cho rằng việc đưa tội phạm vào tù là không hiệu quả. Thay vào đó, nên sử dụng giáo dục và đào tạo nghề. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

4. Students should be taught academic knowledge so that they can pass exams, and skills such as cooking or dressing should not be taught. To what extent do you agree/disagree? 

(Học sinh nên được dạy những kiến ​​thức học thuật để có thể vượt qua các kỳ thi, còn những kỹ năng như nấu ăn hay mặc quần áo thì không nên dạy. Bạn đồng ý/không đồng ý ở mức độ nào?)

5. Some people think that children should begin their education at a very early age. Some think they should begin at least 7 years old. Discuss both views and give your own opinion. 

(Một số người cho rằng trẻ em nên bắt đầu học từ rất sớm. Một số người nghĩ rằng họ nên bắt đầu ít nhất là 7 tuổi. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.)

Hy vọng việc cập nhật đề thi IELTS Writing 2024 liên tục sẽ giúp các sĩ tử tiếp cận được với những dạng đề IELTS Writing mới nhất, từ đó có kế hoạch ôn luyện thi thật hiệu quả. Chúc bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS sắp tới!

Tham khảo đề thi IELTS Writing vào các năm trước:

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide