40+ Mẫu câu tiếng Anh Logistics hay dùng nhất

Logistics là lĩnh vực mang tính đặc thù và yêu cầu cao ở năng lực tiếng Anh. Chính vì vậy, luyện tập các mẫu câu tiếng Anh chuyên ngành Logistics sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc giao tiếp cùng đối tác và đồng nghiệp. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng khám phá 40+ mẫu câu tiếng Anh Logistics hay dùng nhất nhé!

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong ngành Logistics
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong ngành Logistics

1. Mẫu câu tiếng Anh Logistics giao tiếp với đồng nghiệp trong công ty

1. Can you please provide me with an update on the current status of our logistics operations? 
Bạn có thể vui lòng cập nhật tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của chúng tôi không?

2. I am facing a challenge with coordinating the transportation for our upcoming shipment. Can you offer any advice or assistance?
Tôi đang đối mặt với một thách thức trong việc điều phối phương tiện vận chuyển cho lô hàng sắp tới. Bạn có thể cho tôi lời khuyên hoặc hỗ trợ tôi được không?

3. We need to streamline our inventory management system. Do you have any suggestions on how we can improve it?
Chúng ta cần hợp lý hóa hệ thống quản lý hàng tồn kho của mình. Bạn có đề xuất nào để cải thiện vấn đề này không?

4. I noticed a discrepancy in the warehouse records. Can we meet to discuss and resolve this issue?Tôi nhận thấy sự khác biệt trong dữ liệu hồ sơ nhà kho. Chúng ta có thể gặp nhau để thảo luận và giải quyết vấn đề này không?

5. Are there any upcoming events or conferences related to logistics that we should consider attending as a team?
Có bất kỳ sự kiện hoặc hội nghị nào sắp tới liên quan đến logistics mà chúng ta nên cân nhắc tham dự với tư cách là một nhóm không?

6. I would appreciate your input on optimizing our supply chain. Are there any areas you think we can improve?
Tôi sẽ rất đánh giá cao ý kiến ​​đóng góp của bạn về việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Theo bạn chúng ta có thể cải thiện những khía cạnh nào?

7. Can you please share the contact information for our shipping agent? I need to follow up on a delivery.
Bạn có thể vui lòng chia sẻ thông tin liên lạc cho đại lý vận chuyển của chúng tôi không? Tôi cần theo dõi tiến độ giao hàng.

8. I believe our customs clearance procedures can be more efficient. Do you have any recommendations on how we can achieve this?
Tôi tin rằng thủ tục thông quan của chúng ta có thể hiệu quả hơn. Bạn có đề xuất gì để chúng ta làm được điều này không? 

9. I am working on a project to reduce transportation costs. Would you be interested in collaborating on this initiative?
Tôi đang thực hiện một dự án nhằm giảm chi phí giao thông vận tải. Bạn có hứng thú với việc cộng tác thực thi sáng kiến ​​này không? 

10. Our warehouse capacity is reaching its limit. Do you have any ideas on how we can expand or optimize our storage space?
Kho chứa của chúng tôi đã đạt đến giới hạn rồi. Bạn có ý tưởng gì về cách mở rộng hoặc tối ưu hóa không gian lưu trữ của mình không?  

11. How are we handling the return and exchange process for damaged or defective products? Is there room for improvement?
Chúng ta đang xử lý quy trình đổi trả sản phẩm bị hư hỏng hoặc bị lỗi như thế nào? Có chỗ nào cần cải thiện trong quy trình này không? 

12. I noticed a delay in our order fulfillment process. Can we discuss ways to speed up our operations and meet customer expectations?
Tôi nhận thấy có sự chậm trễ trong quy trình thực hiện đơn hàng. Chúng ta có thể thảo luận về các cách để tăng tốc độ triển khai và đáp ứng mong đợi của khách hàng không? 

13. I am attending a logistics seminar next week. Would you like me to share any specific information or insights with you upon my return?
Tôi sẽ tham dự một cuộc hội thảo logistics vào tuần tới. Bạn có muốn tôi chia sẻ bất kỳ thông tin hoặc hiểu biết cụ thể nào với bạn khi tôi trở về không?  

14. We need to revise our packaging standards to minimize damage during transportation. What are your thoughts on this matter?
Chúng ta cần sửa đổi các tiêu chuẩn đóng gói để giảm thiểu thiệt hại trong quá trình vận chuyển. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? 

15. I would like to propose implementing a new software system for tracking and managing our logistics operations. Can we schedule a meeting to discuss this further?
Tôi muốn đề xuất triển khai một hệ thống phần mềm mới để theo dõi và quản lý các hoạt động logistics. Chúng ta có thể sắp xếp một cuộc họp để thảo luận thêm về điều này không?

Tham khảo: Top 10 website và app học tiếng Anh chuyên ngành Logistics miễn phí

2. Mẫu câu tiếng Anh chuyên ngành Logistic giao tiếp với đối tác

1. Good morning/ afternoon. I’m glad to meet you. I’m [Your Name] from [Your Company], specializing in logistics.
Chào buổi sáng / buổi chiều. Tôi rất vui được gặp bạn. Tôi là [Tên của bạn] từ [Công ty của bạn], chuyên về hậu cần/ xuất nhập khẩu. 

2. Could you please tell me more about your company’s logistics needs and requirements?
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết thêm về nhu cầu và yêu cầu hậu cần của công ty bạn được không?

3. We have extensive experience in optimizing supply chain management. How can we help you streamline your logistics operations?
Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng. Chúng tôi có thể làm gì để giúp bạn hợp lý hóa các hoạt động logistics?

4. Have you considered implementing warehouse automation to improve efficiency and reduce costs?
Bạn đã cân nhắc triển khai tự động hóa kho hàng để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí chưa? 

5. Are you currently utilizing any transportation management systems or software? We can recommend some reliable options.
Hiện tại bạn có đang sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm quản lý vận tải nào không? Chúng tôi có thể đề xuất một số tùy chọn đáng tin cậy cho bạn. 

6. How do you handle inventory management? We can suggest inventory tracking solutions to minimize stock-outs and overstocks.
Làm thế nào để bạn quản lý hàng tồn kho? Chúng tôi có thể đề xuất các giải pháp theo dõi hàng tồn để giảm thiểu tình trạng hết hàng và thừa hàng.

7. Do you currently outsource any logistics services? We offer comprehensive third-party logistics solutions.
Bạn có đang thuê ngoài bất kỳ dịch vụ hậu cần nào không? Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp hậu cần bên thứ ba toàn diện.

8. Have you explored any green logistics initiatives? We have expertise in sustainability practices within the logistics industry.
Bạn đã có sáng kiến nào về ​​hậu cần xanh chưa? Chúng tôi có chuyên môn về các hoạt động phát triển bền vững trong ngành hậu cần. 

9. Are you facing any particular challenges in your logistics operations that we can assist with?
Bạn có đang gặp thách thức nào trong hoạt động hậu cần của mình mà chúng tôi có thể hỗ trợ không?

10. Have you reviewed your customs compliance procedures recently? We can help ensure your imports and exports comply with regulations.
Gần đây bạn đã xem xét các thủ tục hải quan của mình chưa? Chúng tôi có thể giúp đảm bảo việc nhập khẩu và xuất khẩu của bạn tuân thủ các quy định.

11. How do you currently track and manage shipment visibility? We can provide real-time tracking solutions for better transparency.
Bạn hiện đang theo dõi và quản lý khả năng hiển thị lô hàng như thế nào? Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp theo dõi thời gian thực để thông tin được minh bạch hơn.

12. Are you interested in optimizing your logistics network? We can conduct a network analysis to identify potential improvements.
Bạn có quan tâm đến việc tối ưu hóa mạng lưới hậu cần của mình không? Chúng tôi có thể tiến hành phân tích mạng để xác định các cải tiến tiềm năng cho bạn.

13. Have you considered implementing a reverse logistics system for product returns and recycling?
Bạn đã cân nhắc đến việc triển khai hệ thống hậu cần đảo ngược để hoàn trả và tái chế sản phẩm chưa?

14. Can you provide any specific data on your logistics performance? We can analyze it to identify areas for improvement.
Bạn có thể cung cấp bất kỳ dữ liệu cụ thể nào về hoạt động hậu cần của mình không? Chúng ta có thể phân tích nó để xác định các khía cạnh cần cải thiện.

15. How do you handle last-mile delivery? We can suggest strategies for faster and more cost-effective local distribution.
Làm thế nào để bạn xử lý giao hàng chặng cuối? Chúng tôi có thể đề xuất các chiến lược để phân phối tại địa phương nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

3. Mẫu hội thoại tiếng Anh chuyên ngành Logistics hay gặp phải

3.1. Hội thoại trao đổi giao dịch hàng hóa

Mẫu hội thoại 1:

A: Good morning. I’m calling to inquire about your shipping rates for transporting goods from our warehouse in New York to our distribution center in Los Angeles.

B: Good morning. We offer competitive rates based on the weight and dimensions of your cargo. Could you provide more details, please?

Dịch nghĩa: 

A: Chào buổi sáng. Tôi gọi điện để hỏi về mức phí vận chuyển từ nhà kho của chúng tôi ở New York đến trung tâm phân phối của chúng tôi ở Los Angeles.

B: Chào buổi sáng. Chúng tôi cung cấp mức giá cạnh tranh dựa trên trọng lượng và kích thước hàng hóa của bạn. Bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin về yêu cầu chi tiết của bạn được không?

Mẫu hội thoại 2:

A: Hello. We’re interested in partnering with a logistics provider for our international shipments. Can you handle customs clearance and documentation?

B: Hello. Yes, we have expertise in customs clearance and can handle all the necessary documentation. Could you provide more information about your shipments?

Dịch nghĩa: 

A: Xin chào. Chúng tôi quan tâm đến việc hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cho các lô hàng quốc tế của chúng tôi. Bạn có thể xử lý thủ tục hải quan và tài liệu được không?

B: Xin chào. Tất nhiên rồi, chúng tôi có chuyên môn về thủ tục hải quan và có thể xử lý tất cả các tài liệu cần thiết. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về lô hàng của mình không?

Mẫu hội thoại 3:

A: Hi. We have a time-sensitive delivery of perishable goods to be shipped to various locations across the country. Can you ensure on-time delivery with proper temperature-controlled transportation?

B: Hi. Yes, we have experience in handling perishable goods and maintaining the required temperature during transportation. Please provide the details of your shipment.

Dịch nghĩa: 

A: Xin chào. Chúng tôi có đơn hàng cần giao gấp đến các địa điểm khác nhau trên toàn quốc. Bạn có thể đảm bảo giao hàng đúng hạn với phương tiện vận chuyển được kiểm soát nhiệt độ phù hợp không? 

B: Xin chào. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xử lý hàng hóa dễ hỏng và duy trì nhiệt độ cần thiết trong quá trình vận chuyển. Bạn vui lòng cung cấp thông tin về lô hàng của bạn nhé!

Mẫu hội thoại 4:

A: Good afternoon. We’re looking for a logistics partner who can provide warehousing services for our excess inventory. Do you have available space?

B: Good afternoon. Yes, we have ample warehousing space available. Could you provide an estimate of the volume of inventory you need to store?

Dịch nghĩa: 

A: Chào buổi chiều. Chúng tôi đang tìm kiếm một đối tác hậu cần có thể cung cấp dịch vụ kho bãi cho hàng tồn kho dư thừa của chúng tôi. Bạn có không gian khả dụng không?

B: Chào buổi chiều. Chúng tôi có sẵn kho bãi rộng rãi. Bạn có thể ước tính khối lượng hàng tồn kho mà bạn cần lưu trữ không?

Mẫu hội thoại 5:

A: Hello. We’re exploring options for optimizing our supply chain. Can you conduct a logistics audit to identify areas of improvement?

B: Hello. Yes, we can conduct a comprehensive logistics audit to analyze your supply chain and identify opportunities for optimization. Could you provide more details about your current operations?

Dịch nghĩa: 

A: Xin chào. Chúng tôi đang nghiên cứu các tùy chọn để tối ưu hóa chuỗi cung ứng của mình. Bạn có thể tiến hành kiểm toán hậu cần để xác định các khía cạnh cần cải thiện không?

B: Xin chào. Chúng tôi có thể tiến hành kiểm toán hậu cần toàn diện để phân tích chuỗi cung ứng của bạn và xác định các cơ hội để tối ưu hóa. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về hoạt động hiện tại của bạn không?

Tham khảo: Top 11 sách tiếng Anh chuyên ngành Logistics chọn lọc hay nhất

3.2. Hội thoại trao đổi phương án giao dịch

Mẫu hội thoại 1:

A: Hi, I’m interested in your logistics services. Can you tell me more about your transportation options?

B: Of course! We offer various transportation modes including air, sea, and land. What specific requirements do you have?

Dịch nghĩa: 

A: Xin chào. Tôi quan tâm đến các dịch vụ hậu cần của bạn. Bạn có thể cho tôi biết thêm về các tùy chọn vận chuyển của bạn được không?

B: Tất nhiên rồi. Chúng tôi cung cấp các phương thức vận chuyển khác nhau bao gồm đường hàng không, đường biển và đường bộ. Yêu cầu cụ thể của bạn là gì?

Mẫu hội thoại 2:

A: I have a large cargo that needs to be shipped internationally. Can you provide me with an estimate for the logistics cost?

B: Absolutely. To provide an accurate quote, could you please share the details of your cargo, destination, and any specific handling requirements?

Dịch nghĩa: 

A: Tôi có một lô hàng lớn cần vận chuyển đi quốc tế. Bạn có thể cung cấp cho tôi chi phí hậu cần ước tính được không?

B: Tất nhiên rồi. Để có thể cung cấp báo giá chính xác, bạn vui lòng chia sẻ chi tiết về hàng hóa, điểm đến và bất kỳ yêu cầu xử lý cụ thể nào được không?

Mẫu câu tiếng Anh Logistics giao tiếp với đồng nghiệp
Mẫu câu tiếng Anh Logistics giao tiếp với đồng nghiệp

Mẫu hội thoại 3:

A: Our company is expanding and we need to streamline our supply chain. How can your logistics services help us improve efficiency?

B: We can analyze your current supply chain processes and identify areas for improvement. Our logistics solutions can optimize inventory management, reduce lead times, and enhance overall efficiency.

Dịch nghĩa:

A: Công ty của chúng tôi đang mở rộng và chúng tôi cần hợp lý hóa chuỗi cung ứng của mình. Dịch vụ hậu cần của bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả như thế nào?

B: Chúng tôi có thể phân tích các quy trình chuỗi cung ứng hiện tại của bạn và xác định các khía cạnh cần cải thiện. Các giải pháp hậu cần của chúng tôi có thể tối ưu hóa việc quản lý hàng tồn kho, giảm thời gian giao hàng và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Mẫu hội thoại 4:

A: We’re considering outsourcing our logistics operations. What advantages does your company offer over others in the industry?

B: Our company has a proven track record in logistics with a strong network of global partners, advanced technology solutions, and a dedicated team. We prioritize customer satisfaction and can tailor our services to meet your specific needs.

Dịch nghĩa:

A: Chúng tôi đang cân nhắc việc thuê ngoài các hoạt động hậu cần của chúng tôi. Công ty của bạn có lợi thế gì so với những công ty khác trong ngành?4

B: Công ty chúng tôi có thành tích đã được chứng minh trong lĩnh vực hậu cần với mạng lưới đối tác toàn cầu mạnh mẽ, giải pháp công nghệ tiên tiến và đội ngũ tận tâm. Chúng tôi ưu tiên sự hài lòng của khách hàng và có thể điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Mẫu hội thoại 5:

A: What measures does your company take to ensure the safety and security of our goods during transportation?

B: We have stringent security protocols in place throughout the transportation process. This includes GPS tracking, tamper-proof packaging, and constant monitoring by our trained personnel and security systems.

Dịch nghĩa:

A: Công ty của bạn thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo an toàn và bảo mật cho hàng hóa của chúng tôi trong quá trình vận chuyển?

B: Chúng tôi áp dụng các giao thức bảo mật nghiêm ngặt trong suốt quá trình vận chuyển. Điều này bao gồm theo dõi GPS, đóng gói chống giả mạo và giám sát liên tục bởi nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng và hệ thống an ninh của chúng tôi. 

Mẫu hội thoại 6:

A: Can you handle customs clearance for our international shipments?

B: Yes, we have extensive experience in customs clearance procedures. Our team will handle all necessary documentation, ensuring compliance with international regulations to expedite the process.

Dịch nghĩa:

A: Bạn có thể xử lý thủ tục hải quan cho các lô hàng quốc tế của chúng tôi không?

B: Được chứ. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong thủ tục thông quan. Nhóm của chúng tôi sẽ xử lý tất cả các tài liệu cần thiết, đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế để đẩy nhanh quá trình.

Mẫu hội thoại 7:

A: Hi, I’m planning to expand my business internationally and need advice on the most cost-effective logistics routes. Can you provide some insights?

B: Certainly! We can analyze different logistics routes and identify the most cost-effective options for your business. Let’s discuss your target markets and shipping requirements.

Dịch nghĩa:

A: Xin chào. Tôi đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra quốc tế và cần lời khuyên về các tuyến hậu cần hiệu quả nhất về chi phí. Bạn có thể cung cấp một số thông tin chuyên sâu về lĩnh vực này được không?

B: Chắc chắn. Chúng tôi có thể phân tích các tuyến hậu cần khác nhau và xác định các tùy chọn hiệu quả nhất về chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Hãy thảo luận về thị trường mục tiêu của bạn và các yêu cầu vận chuyển trước nhé! 

Mẫu hội thoại 8:

A: Hello, I am in the process of setting up an e-commerce store and need a reliable fulfillment center to handle my orders. Can you recommend one?

B: Hello! We work closely with several reliable fulfillment centers. Could you please provide more details about your e-commerce business so that we can suggest the most suitable fulfillment center for you?

Dịch nghĩa:

A: Xin chào. Tôi đang trong quá trình thiết lập một cửa hàng thương mại điện tử và cần một trung tâm thực hiện đơn hàng đáng tin cậy để xử lý các đơn hàng của mình. Bạn có thể giới thiệu giúp tôi một trung tâm được không?

B: Xin chào. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với một số trung tâm thực hiện đáng tin cậy. Bạn có thể vui lòng cung cấp thêm chi tiết về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình để chúng tôi có thể đề xuất trung tâm thực hiện đơn hàng phù hợp nhất cho bạn không?

4. Bài tập về mẫu câu tiếng Anh Logistics

4.1. Dạng điền từ hoàn thành câu từ những từ cho sẵn

integration       tracking              clearance          vast/wide/extensive         logistics

  1. The __________ department is responsible for coordinating the movement of goods from point of origin to point of destination.
  2. Our company has a __________ network of distribution centers strategically located around the country.
  3. To ensure timely delivery, we rely on advanced __________ systems that track the progress of each shipment.
  4. The __________ of the supply chain is crucial for minimizing costs and improving efficiency.
  5. Our team of experts specializes in customs __________, ensuring that your goods comply with all necessary regulations.

Đáp án:

  1. logistics
  2. vast/wide/extensive
  3. tracking
  4. integration
  5. clearance

4.2. Nối 2 câu thành câu đúng hoàn chỉnh

1. Efficient supply chain management is essentialA. including procurement, production, and distribution.
2. By optimizing warehouse operations,B. enabling real-time tracking and automation of processes.
3. The transportation mode chosen depends on factorsC. such as distance, cost, and nature of the goods being shipped.
4. Technology plays a crucial role in modern logistics,D. in order to meet customer demand and reduce costs.
5. Effective logistics planning involves coordinating various activities,E. companies can improve inventory control and enhance order fulfillment.

Đáp án:

1 – D: Efficient supply chain management is essential in order to meet customer demand and reduce costs.

2 – E: By optimizing warehouse operations, companies can improve inventory control and enhance order fulfillment.

3 – C: The transportation mode chosen depends on factors such as distance, cost, and nature of the goods being shipped.

4 – B: Technology plays a crucial role in modern logistics, enabling real-time tracking and automation of processes.

5. A: Effective logistics planning involves coordinating various activities, including procurement, production, and distribution.

Trên đây là bài chia sẻ 40+ mẫu câu tiếng Anh logistics thông dụng nhất. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ phần nào giúp bạn giao tiếp hiệu quả trong công việc của mình và tự tin chinh phục tiếng Anh chuyên ngành Logistics nhé!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide