Describe an occasion when you received incorrect information – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe an occasion when you received incorrect information là chủ đề trong đề thi IELTS Speaking. Hãy tham khảo bài mẫu band IELTS 7.5+ ở part 2 & 3 sau đây nhé!

describe an occasion when you received incorrect information
Describe an occasion when you received incorrect information

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe an occasion when you received incorrect information

Cue Card:

Describe an occasion when you received incorrect information
You should say:
➣ When it happened
➣ What the information was
➣ How you learned the information was incorrect
And explain how you felt about the experience

Bài mẫu band 7.5+:

One memorable occasion when I received incorrect information happened a couple of years ago during a team project at work. The misinformation pertained to a critical deadline for submitting a comprehensive report to our client.

I was initially informed by a colleague that the deadline had been extended by a week, providing us with additional time to refine and polish our work. This news brought a sense of relief to the team as we believed it would allow for a more thorough and polished submission.

However, as the revised deadline approached, I decided to double-check the information with our project manager to ensure accuracy. To my surprise, the manager clarified that there had been no extension, and the original deadline remained intact.

The realization that the information was incorrect was both surprising and frustrating. It resulted from a miscommunication within the team, and I felt a mix of disappointment and urgency. The team had mistakenly worked under the assumption of an extended deadline, and now we were left with limited time to meet the actual deadline.

This experience underscored the importance of clear and accurate communication within a team. It taught me the significance of verifying critical information, especially when it has a direct impact on project timelines. While the incident caused a temporary setback, it ultimately led to improved communication practices within the team, ensuring that everyone was on the same page and preventing similar errors in the future.

240 words – Band 7.5+ – Written by Tiếng Anh Người Đi Làm

Lưu ý các từ vựng ghi điểm:

 • Memorable: Đáng nhớ
 • Pertained to: Liên quan đến
 • Thorough: Kỹ lưỡng
 • Relief: Sự nhẹ nhõm
 • Revised: Đã sửa đổi
 • Clarified: Làm rõ
 • Intact: Nguyên vẹn
 • Realization: Sự nhận thức
 • Miscommunication: Sự hiểu lầm trong giao tiếp
 • Mix of: Một sự pha trộn của
 • Setback: Rủi ro, trở ngại
 • Underscored: Gạch dưới

Bài dịch:

Một dịp đáng nhớ khi tôi nhận được thông tin không chính xác đã xảy ra cách đây vài năm trong một dự án nhóm tại nơi làm việc. Thông tin sai lệch liên quan đến thời hạn quan trọng để gửi báo cáo toàn diện cho khách hàng của chúng tôi.

Ban đầu, tôi được một đồng nghiệp thông báo rằng thời hạn đã được kéo dài thêm một tuần, giúp chúng tôi có thêm thời gian để hoàn thiện và hoàn thiện công việc của mình. Tin tức này mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho nhóm vì chúng tôi tin rằng nó sẽ cho phép gửi bài một cách kỹ lưỡng và trau chuốt hơn.

Tuy nhiên, khi thời hạn sửa đổi đến gần, tôi quyết định kiểm tra kỹ thông tin với người quản lý dự án của chúng tôi để đảm bảo tính chính xác. Trước sự ngạc nhiên của tôi, người quản lý nói rõ rằng không có gia hạn nào và thời hạn ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Việc nhận ra rằng thông tin đó không chính xác khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Đó là kết quả của sự hiểu lầm trong nội bộ nhóm và tôi cảm thấy vừa thất vọng vừa cấp bách. Nhóm đã nhầm lẫn khi làm việc với giả định về thời hạn được gia hạn, và bây giờ chúng tôi chỉ còn lại rất ít thời gian để đáp ứng đúng thời hạn thực tế.

Kinh nghiệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp rõ ràng và chính xác trong một nhóm. Nó dạy tôi tầm quan trọng của việc xác minh thông tin quan trọng, đặc biệt khi nó có tác động trực tiếp đến tiến độ của dự án. Mặc dù sự cố gây ra trở ngại tạm thời nhưng cuối cùng nó đã giúp cải thiện các phương pháp giao tiếp trong nhóm, đảm bảo rằng mọi người đều thống nhất và ngăn ngừa các lỗi tương tự trong tương lai.

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Do you think that people are more likely to believe true or false information these days?

Bạn có nghĩ rằng ngày nay mọi người có nhiều khả năng tin vào thông tin đúng hay sai không?

Bài mẫu:

In the era of information overload, people are exposed to a vast amount of content from various sources, making it challenging to discern between true and false information. While credible sources exist, the prevalence of misinformation on social media and other platforms has made it easier for false information to circulate. Factors like confirmation bias and the rapid spread of information online contribute to the likelihood of people encountering and, unfortunately, believing false information. Critical media literacy becomes crucial to help individuals navigate this digital landscape and make informed judgments.

Từ vựng:

 • Discern: Phân biệt
 • Prevalence: Sự phổ biến
 • Confirmation bias: Thiên hướng xác nhận
 • Circulate: Lan truyền
 • Critical media literacy: Năng lực phê bình truyền thông

Bài dịch:

Trong thời đại quá tải thông tin, mọi người tiếp xúc với một lượng lớn nội dung từ nhiều nguồn khác nhau, khiến việc phân biệt giữa thông tin đúng và sai trở nên khó khăn. Mặc dù có các nguồn đáng tin cậy nhưng sự phổ biến của thông tin sai lệch trên mạng xã hội và các nền tảng khác đã khiến thông tin sai lệch dễ dàng lan truyền hơn. Các yếu tố như thiên kiến ​​xác nhận và sự lan truyền nhanh chóng của thông tin trực tuyến góp phần làm tăng khả năng mọi người gặp phải và không may là tin vào thông tin sai lệch. Kiến thức truyền thông quan trọng trở nên quan trọng để giúp các cá nhân điều hướng bối cảnh kỹ thuật số này và đưa ra những đánh giá sáng suốt.

2.2. In your opinion, what are some of the consequences of misinformation in society?

Theo ý kiến ​​của bạn, một số hậu quả của thông tin sai lệch trong xã hội là gì?

Bài mẫu:

Misinformation in society can have far-reaching consequences. It can erode public trust in institutions and create divisions among communities. Health misinformation, for example, can lead to the spread of false remedies or discourage people from seeking proper medical advice. Socially and politically, misinformation can contribute to the polarization of opinions and influence decision-making in ways that may not align with accurate information. Overall, the consequences of misinformation include the erosion of trust, the distortion of public discourse, and potential harm to individuals who act on false information.

Từ vựng:

 • Erode: Xói mòn
 • Polarization: Chia rẽ
 • Distortion: Bóp méo

Bài dịch:

Thông tin sai lệch trong xã hội có thể gây ra hậu quả sâu rộng. Nó có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào các thể chế và tạo ra sự chia rẽ giữa các cộng đồng. Ví dụ, thông tin sai lệch về sức khỏe có thể dẫn đến việc lan truyền các phương pháp điều trị sai lệch hoặc khiến mọi người không muốn tìm kiếm lời khuyên y tế phù hợp. Về mặt xã hội và chính trị, thông tin sai lệch có thể góp phần tạo ra sự phân cực về ý kiến ​​và ảnh hưởng đến việc ra quyết định theo những cách có thể không phù hợp với thông tin chính xác. Nhìn chung, hậu quả của thông tin sai lệch bao gồm xói mòn lòng tin, bóp méo diễn ngôn của công chúng và nguy cơ gây tổn hại cho những cá nhân hành động dựa trên thông tin sai lệch.

2.3. How do you verify the accuracy of information that you come across online?

Làm thế nào để bạn xác minh tính chính xác của thông tin mà bạn tìm thấy trực tuyến?

Bài mẫu:

Verifying the accuracy of online information is crucial. I employ a multi-faceted approach, cross-referencing information from multiple reputable sources. Fact-checking websites and established news organizations play a key role in this process. Additionally, I assess the author’s credentials, publication date, and the overall reliability of the source. Engaging in critical thinking and being mindful of potential biases also aids in evaluating the accuracy of the information.

Từ vựng:

 • Multi-faceted: Nhiều khía cạnh
 • Cross-referencing: So sánh
 • Credentials: Bằng cấp
 • Biases: Thiên hướng

Bài dịch:

Việc xác minh tính chính xác của thông tin trực tuyến là rất quan trọng. Tôi áp dụng cách tiếp cận đa diện, tham khảo chéo thông tin từ nhiều nguồn uy tín. Các trang web xác minh sự thật và các tổ chức tin tức có uy tín đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Ngoài ra, tôi đánh giá thông tin xác thực của tác giả, ngày xuất bản và độ tin cậy tổng thể của nguồn. Tham gia vào tư duy phê phán và lưu ý đến những thành kiến ​​​​tiềm ẩn cũng giúp đánh giá tính chính xác của thông tin.

2.4. Are there any news sources that you trust more than others?

Có nguồn tin tức nào mà bạn tin tưởng hơn những nguồn khác không?

Bài mẫu:

While there are reputable news sources that adhere to journalistic standards, I recognize the importance of diversifying my information intake. Established and globally recognized outlets often have rigorous fact-checking processes, but I also consider alternative viewpoints from credible sources. Balancing perspectives helps ensure a more comprehensive understanding of complex issues.

Từ vựng:

 • Reputable: Có uy tín
 • Information intake: Quá trình hấp thụ thông tin
 • Fact-checking: Kiểm chứng sự thật
 • Globally recognized: Được công nhận toàn cầu
 • Balancing perspectives: Cân nhắc các quan điểm

Bài dịch:

Mặc dù có những nguồn tin tức uy tín tuân thủ các tiêu chuẩn báo chí nhưng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn thông tin của mình. Các cơ quan truyền thông có uy tín và được công nhận trên toàn cầu thường có quy trình kiểm tra thực tế nghiêm ngặt, nhưng tôi cũng xem xét các quan điểm thay thế từ các nguồn đáng tin cậy. Cân bằng các quan điểm giúp đảm bảo sự hiểu biết toàn diện hơn về các vấn đề phức tạp.

2.5. Do you think that schools should teach critical thinking skills to help students better evaluate information?

Bạn có nghĩ rằng trường học nên dạy kỹ năng tư duy phản biện để giúp học sinh đánh giá thông tin tốt hơn?

Bài mẫu:

Absolutely. In the digital age, teaching critical thinking skills is paramount. Schools should equip students with the ability to analyze information critically, question sources, and discern between reliable and misleading content. By fostering critical thinking skills, students become better equipped to navigate the information landscape, make informed decisions, and contribute to a society that values accuracy and intellectual rigor.

Từ vựng:

 • Critical thinking: Tư duy phê bình
 • Equip: Trang bị
 • Navigation: Điều hướng
 • Informed decisions: Quyết định có thông tin căn cứ
 • Intellectual rigor: Năng lực tinh thần

Bài dịch:

Tuyệt đối. Trong thời đại kỹ thuật số, việc dạy kỹ năng tư duy phê phán là điều tối quan trọng. Các trường học nên trang bị cho học sinh khả năng phân tích thông tin một cách có phê phán, nguồn câu hỏi và phân biệt giữa nội dung đáng tin cậy và nội dung sai lệch. Bằng cách bồi dưỡng kỹ năng tư duy phê phán, học sinh được trang bị tốt hơn để điều hướng bối cảnh thông tin, đưa ra quyết định sáng suốt và đóng góp cho một xã hội coi trọng tính chính xác và trí tuệ chặt chẽ.

LỜI KẾT

Hy vọng bài mẫu IELTS Speaking band 7.5+ về chủ đề “Describe an occasion when you received incorrect information” trong đề thi IELTS Speaking Part 2 đã giúp bạn có thêm ý tưởng trả lời ở chủ đề này. Hãy quay lại Tiếng Anh Người Đi Làm để cập nhật đề thi IELTS Speaking 2024 liên tục nhé.

Chúc bạn đạt được band điểm mong muốn!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại Trung tâm IELTS CITY.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide