Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a public place – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Trong bài viết Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a public place – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3, Tiếng Anh Người Đi Làm sẽ chia sẻ bài mẫu chi tiết cho phần thi IELTS Speaking Part 2, về một lần bạn nghe thấy ai đó than phiền tại một địa điểm công cộng. Tiếp theo sẽ là các câu trả lời tuyệt vời dành cho phần thi Part 3, cùng với bộ từ vựng chi tiết, qua đó giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới của mình.

Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/store or other business places
Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant, store or other business places

1. Bài mẫu Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a public place

Cue card

Part 2: Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a public place (e.g. restaurant or store).
You should say:
➢ Where and when it happened
➢ What he/she complained about
➢ What the result was
And explain how you felt about the experience

Dàn bài

Introduction:

 • Mention the nature of the event as being relatively common but still uncomfortable.
 • Set the scene for where and when the incident took place.

Where and When:

 • Describe the setting of the incident – a bustling urban café on a Saturday afternoon.

Complaint:

 • Elaborate on what the customer complained about – incorrect order and poor service.
 • Describe the customer’s demeanor and language used during the complaint.

Result:

 • Detail how the staff handled the situation – addressing the issue and offering compensation.
 • Mention the reaction of other customers and the complainant after the resolution.

Personal Reflection:

 • Explain how you felt during the incident – empathetic towards the staff, uncomfortable with the confrontation.
 • Discuss what you learned or how it changed your perspective on customer service.
Cập nhật mới nhất bộ đề Forecast IELTS Speaking Quý 2 2024 kèm bài mẫu

Bài mẫu band 7.5+

On a bustling Saturday afternoon, I found myself in a popular local café in the heart of the city, a place usually known for its tranquil ambiance and outstanding service. However, this particular visit unfolded quite differently.

As I was enjoying my coffee, a commotion arose at a nearby table. A customer had begun to loudly express dissatisfaction. She complained that her order was not only incorrect but it arrived insufferably late, and to her, this was unacceptable given the café’s reputation.

The staff, a young barista, responded with a calm demeanor, apologizing profusely and offering to not only correct the order but also waive the charge as an act of goodwill. Despite this, the customer continued to air her grievances for a while longer before finally accepting the gesture and sitting down with a replacement dish.

The entire café had turned its attention to the ordeal. While some patrons looked on sympathetically towards the staff, others seemed annoyed by the disturbance. Personally, I felt a mixture of empathy for the embarrassed employee and discomfort due to the raised voices and public nature of the complaint.

This encounter left me pondering the complexity of customer service. It underscored the importance of patience and the impact of public complaints on everyone in the vicinity. Witnessing this episode, I learned the value of handling issues with composure and the power of a sincere apology.

Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/store or other business places
Bài mẫu Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/ store or other business places

Từ vựng cần lưu ý:

 • Commotion (n): Sự huyên náo
 • Dissatisfaction (n): Sự không hài lòng
 • Insufferably (adv): Không thể chịu đựng nổi
 • Unacceptable (adj): Không thể chấp nhận được
 • Barista (n): Nhân viên pha chế cà phê
 • Apologizing (v): Xin lỗi
 • Grievances (n): Lời phàn nàn
 • Goodwill (n): Thiện chí
 • Ordeal (n): Trải nghiệm khổ cực
 • Composure (n): Sự bình tĩnh

Bài dịch:

Vào một chiều thứ Bảy nhộn nhịp, tôi tìm thấy mình trong một quán cà phê địa phương nổi tiếng ở trung tâm thành phố, một nơi thường được biết đến với không gian yên bình và dịch vụ xuất sắc. Tuy nhiên, chuyến thăm này diễn ra khá khác biệt.

Khi tôi đang thưởng thức cà phê, một sự huyên náo bắt đầu tại một bàn gần đó. Một vị khách bắt đầu thể hiện sự bất bình của mình một cách lớn tiếng. Bà ấy phàn nàn rằng đơn hàng không chỉ sai mà còn đến muộn không thể chịu đựng nổi, và đối với bà, điều này là không thể chấp nhận được với tiếng tăm của quán cà phê.

Nhân viên, một barista trẻ tuổi, đã phản hồi với thái độ bình tĩnh, xin lỗi một cách sâu sắc và đề nghị không chỉ sửa đơn hàng mà còn miễn phí như một hành động thiện chí. Mặc dù vậy, vị khách tiếp tục trút giận một hồi lâu trước khi cuối cùng chấp nhận sự cử chỉ đó và ngồi xuống với một đĩa thay thế.

Cả quán cà phê đã chuyển sự chú ý vào vấn đề này. Trong khi một số khách thể hiện sự thông cảm với nhân viên, những người khác có vẻ bực bội với sự gián đoạn. Cá nhân tôi cảm thấy một sự pha trộn giữa lòng thông cảm cho nhân viên bối rối và sự không thoải mái do giọng nói to và tính chất công khai của lời phàn nàn.

Sự việc này khiến tôi suy ngẫm về sự phức tạp của dịch vụ khách hàng. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và ảnh hưởng của việc phàn nàn công khai đối với mọi người xung quanh. Chứng kiến ​​sự việc này, tôi đã học được giá trị của việc giải quyết vấn đề với sự bình tĩnh và sức mạnh của một lời xin lỗi chân thành.

Tham khảo bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3: Describe a time you had to finish something quickly 

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. How do companies train their staff to deal with complaints?

Many companies implement comprehensive training programs that equip their staff with communication and problem-solving skills. These programs may include role-playing scenarios, where employees can practice responding to various customer complaints in a controlled setting.

Từ vựng:

 • Comprehensive (adjective): toàn diện
 • Equip (verb): trang bị
 • Role-playing scenarios (noun phrases): tình huống giả định 

Bài dịch:

Nhiều công ty thực hiện các chương trình đào tạo toàn diện giúp nhân viên có được kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Những chương trình này có thể bao gồm các tình huống giả định, nơi nhân viên có thể thực hành phản ứng trước các phàn nàn của khách hàng trong một môi trường được kiểm soát.

2.2. What do people usually complain about?

People commonly voice their dissatisfaction about poor service, product quality, wait times, and when their expectations are not met. Restaurants and stores are frequent targets for such grievances due to their direct interaction with customers.

Từ vựng:

 • Dissatisfaction (noun): sự không hài lòng
 • Grievances (noun): lời phàn nàn 
 • Targets (noun): mục tiêu 

Bài dịch: 

Mọi người thường bày tỏ sự không hài lòng của mình về dịch vụ kém, chất lượng sản phẩm, thời gian chờ đợi và khi những kỳ vọng của họ không được đáp ứng. Nhà hàng và cửa hàng thường xuyên là mục tiêu cho những lời phàn nàn như vậy do tương tác trực tiếp với khách hàng.

2.3. How do most people complain, in writing or by other methods?

Complaints are often lodged in several ways, including in writing through emails or feedback forms, verbally in person, or through social media and online review platforms. The method may depend on the urgency and the nature of the issue at hand.

Từ vựng:

 • Lodged (verb): đưa ra
 • Urgency (noun): tính khẩn cấp
 • Platforms (noun): nền tảng

Bài dịch: 

Phàn nàn thường được đưa ra theo nhiều cách, bao gồm viết qua email hoặc mẫu phản hồi, nói chuyện trực tiếp hoặc qua mạng xã hội và các nền tảng đánh giá trực tuyến. Phương pháp phàn nàn có thể phụ thuộc vào sự khẩn cấp và bản chất của vấn đề.

2.4. How do people often respond to poor customer service?

Responses to poor customer service can range from verbal complaints to the staff, asking to speak with a manager, leaving negative reviews online, or choosing not to patronize the business in the future. Some may also seek compensation or redress for the service failure.

Từ vựng:

 • Patronize (verb): ủng hộ
 • Compensation (noun): bồi thường 
 • Redress (noun): sự khắc phục

Bài dịch:

Phản ứng đối với dịch vụ khách hàng kém có thể từ việc khiếu nại bằng lời với nhân viên, yêu cầu nói chuyện với quản lý, để lại đánh giá tiêu cực trực tuyến, hoặc quyết định không ủng hộ doanh nghiệp trong tương lai. Một số có thể yêu cầu bồi thường hoặc sự khắc phục cho sự cố dịch vụ.

2.5. How would you react if you received poor service at a restaurant?

If I experienced poor service at a restaurant, I would likely address the issue calmly and politely to the staff, providing them an opportunity to rectify the situation. If the problem persisted, I might then consider escalating the matter to a higher level of management.

Từ vựng:

 • Address (verb): giải quyết
 • Rectify (verb): khắc phục 
 • Escalating (verb): leo thang

Bài dịch:

Nếu tôi gặp phải dịch vụ kém tại nhà hàng, tôi sẽ nhẹ nhàng và lịch sự giải quyết vấn đề với nhân viên, cung cấp cho họ cơ hội để khắc phục tình hình. Nếu vấn đề tiếp tục diễn ra, tôi có thể cân nhắc việc đưa vấn đề lên cấp quản lý cao hơn.

2.6. Who is more likely to make complaints, older people or younger people?

There is no straightforward answer to this as it often depends on individual personalities and expectations. However, it is sometimes suggested that older people may be more prone to complaining as they have set higher standards and expectations based on their life experiences. Younger individuals, on the other hand, may be more flexible or utilize online platforms to voice their concerns.

Từ vựng:

 • Prone (adjective): có khuynh hướng
 • Standards (noun): tiêu chuẩn 
 • Flexible (adjective): linh hoạt

Bài dịch: 

Không có câu trả lời cụ thể cho điều này vì nó thường phụ thuộc vào tính cách và kỳ vọng của mỗi người. Tuy nhiên, đôi khi người ta cho rằng người già có thể có xu hướng phàn nàn hơn vì họ đặt ra tiêu chuẩn và kỳ vọng cao hơn dựa trên kinh nghiệm sống của mình. Ngược lại, người trẻ có thể linh hoạt hơn hoặc sử dụng các nền tảng trực tuyến để bày tỏ mối quan tâm của họ.

Cập nhật liên tục đề thi IELTS Speaking 2024 chính xác tại BC & IDP

Hy vọng bài mẫu “Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/store or other business places – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3″, cùng với những câu trả lời mẫu sẽ giúp bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo khi ôn luyện cho phần thi IELTS Speaking. Đừng quên luyện tập thường xuyên để cải thiện kỹ năng biểu đạt và tích lũy vốn từ vựng của mình. Chúc các bạn thi thật tốt và đạt được kết quả như mong đợi!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide