Describe a useful object at your home that you cannot live without – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe a useful object at your home that you cannot live without là đề thi hoàn toàn mới xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking 2024. Hãy tham khảo bài mẫu 7.5+ về chủ đề mới này nhé!

Tham khảo bài mẫu Describe a useful object at your home that you cannot live without với band điểm 7.5+ nhé!
Describe a useful object at your home that you cannot live without

1. Bài mẫu Describe a useful object at your home that you cannot live without

Cue card

Part 2: Describe a useful object at your home that you cannot live without.
You should say:
➢ What it is
➢ What you can do with it
➢ How often you use it
And explain why you cannot live without it

Dàn bài

1. Introduction: (about 15 seconds)

 • Introduce the object you will be talking about.
 • Example: “One of the most essential items in my home that I cannot imagine living without is…”

2. Description of the Object: (about 1 minute)

 • Provide detailed information about the object, such as its name, appearance, and its primary function.
 • Give examples of how you use it in your daily life.
 • Example: “The object I’m referring to is my trusty smartphone, a sleek device that has become an integral part of my routine. It serves not only as a communication tool but also as a versatile device for various tasks.”

3. Frequency of Use: (about 15 seconds)

 • Discuss how often you use the object.
 • Example: “I use my smartphone extensively throughout the day, starting from the moment I wake up to the time I go to bed. It has become almost like an extension of myself, accompanying me in every aspect of my life.”

4. Explain Why You Cannot Live Without It: (about 1 minute)

 • Highlight the significance of the object in your daily life.
 • Discuss specific features or functions that make it indispensable.
 • Example: “The reason I cannot live without my smartphone is not just its communication capabilities but also its role as a navigation device, planner, entertainment center, and even a source of information. It has streamlined my tasks, kept me connected, and facilitated efficiency in both personal and professional aspects.”

5. Conclusion: (about 10 seconds)

 • Summarize the key points briefly.
 • Example: “In conclusion, my smartphone is more than just a gadget; it’s an indispensable companion that enhances the quality of my life in numerous ways.”

Bài mẫu band 7.5+

Well, the indispensable item I’d like to talk about is my smartphone, a versatile gadget that has seamlessly integrated into my daily life. It’s not merely a communication device but a multipurpose tool that enhances both productivity and leisure.

To begin with, my smartphone, a sleek and modern device, serves as the nerve center of my daily activities. I use it extensively for communication, be it through calls, messages, or social media platforms. It keeps me connected with friends, family, and colleagues, playing a pivotal role in maintaining my social network. Additionally, the instant access to emails and work-related apps has transformed it into a portable office, allowing me to stay on top of professional commitments regardless of my location.

Beyond communication and work, the smartphone acts as a comprehensive planner and organizer. I rely on its calendar and reminder features to schedule appointments, set deadlines, and manage my day efficiently. The navigation capabilities have proven invaluable, ensuring I never get lost in an unfamiliar city and providing real-time updates on traffic conditions.

Entertainment is another dimension where my smartphone plays a central role. From streaming music and videos to playing games during leisure moments, it serves as a constant source of enjoyment. Its high-quality camera allows me to capture precious moments, turning it into a portable photo album that documents the highlights of my life.

In terms of frequency, I find myself reaching for my smartphone from the moment I wake up until I go to bed. Its seamless integration into various aspects of my routine makes it an indispensable companion, almost an extension of my own hand.

The significance of my smartphone in my life is undeniable. It’s not just a device; it’s an essential tool that has revolutionized the way I communicate, work, and entertain myself. Its multifunctionality has made it impossible for me to imagine life without it. In essence, my smartphone is a technological Swiss Army knife that enhances my daily experiences and keeps me connected with the world.

In conclusion, the smartphone has become an integral part of my existence, offering a myriad of functions that transcend traditional communication. Its impact on my productivity, organization, and entertainment is immeasurable, making it a valuable possession that I cannot envision living without.

 Từ vựng cần chú ý:

 • Indispensable (adj): Không thể thiếu được
 • Versatile (adj): Đa năng, linh hoạt
 • Seamlessly (adv): Một cách mượt mà, không gặp trở ngại
 • Pivotal (adj): Quan trọng, trung tâm
 • Commitments (n): Cam kết, nhiệm vụ
 • Efficiently (adv): Một cách hiệu quả
 • Invaluable (adj): Vô giá, quý giá
 • Real-time (adj): Thời gian thực
 • Entertainment (n): Giải trí
 • Seamless (adj): Liền mạch, không có đường gờ
 • Multifunctionality (n): Tính đa năng
 • Immeasurable (adj): Không đo được, vô hạn

Bài dịch:

Món đồ không thể thiếu mà tôi muốn nói đến là điện thoại thông minh của tôi, một thiết bị đa năng được tích hợp liền mạch vào cuộc sống hàng ngày của tôi. Nó không chỉ đơn thuần là một thiết bị liên lạc mà còn là một công cụ đa năng giúp nâng cao năng suất làm việc cũng như giải trí.

Đầu tiên, điện thoại thông minh của tôi, một thiết bị đẹp mắt và hiện đại, đóng vai trò là trung tâm điều hành các hoạt động hàng ngày của tôi. Tôi sử dụng nó rộng rãi để liên lạc, có thể thông qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc nền tảng truyền thông xã hội. Nó giúp tôi kết nối với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mạng xã hội của tôi. Ngoài ra, khả năng truy cập nhanh vào email và các ứng dụng liên quan đến công việc đã biến nó thành một văn phòng di động, cho phép tôi luôn tuân thủ các cam kết nghề nghiệp bất kể vị trí của tôi.

Ngoài khả năng liên lạc và làm việc, điện thoại thông minh còn đóng vai trò như một công cụ lập kế hoạch và tổ chức toàn diện. Tôi dựa vào lịch và các tính năng nhắc nhở của nó để sắp xếp các cuộc hẹn, đặt ra thời hạn và quản lý ngày của mình một cách hiệu quả. Khả năng điều hướng đã được chứng minh là vô giá, đảm bảo tôi không bao giờ bị lạc trong một thành phố xa lạ và cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về tình trạng giao thông.

Giải trí là một khía cạnh khác mà điện thoại thông minh của tôi đóng vai trò trung tâm. Từ truyền phát nhạc và video đến chơi trò chơi trong những giây phút giải trí, nó đóng vai trò như một nguồn giải trí liên tục. Máy ảnh chất lượng cao của nó cho phép tôi ghi lại những khoảnh khắc quý giá, biến nó thành một album ảnh di động ghi lại những khoảnh khắc nổi bật trong cuộc đời tôi.

Về tần suất, tôi thấy mình sử dụng điện thoại thông minh của mình từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Sự tích hợp liền mạch của nó vào các khía cạnh khác nhau trong thói quen của tôi khiến nó trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, gần như là một phần mở rộng của chính bàn tay tôi.

Tầm quan trọng của điện thoại thông minh trong cuộc sống của tôi là không thể phủ nhận. Nó không chỉ là một thiết bị; đó là một công cụ thiết yếu đã cách mạng hóa cách tôi giao tiếp, làm việc và giải trí. Tính đa chức năng của nó khiến tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có nó. Về bản chất, điện thoại thông minh của atôi là một con dao công nghệ của Quân đội Thụy Sĩ giúp nâng cao trải nghiệm hàng ngày của tôi và giúp tôi kết nối với thế giới.

Tóm lại, điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của tôi, cung cấp vô số chức năng vượt xa khả năng giao tiếp truyền thống. Tác động của nó đối với năng suất, tổ chức và hoạt động giải trí của tôi là vô cùng lớn, khiến nó trở thành tài sản quý giá mà tôi không thể tưởng tượng được nếu sống thiếu nó.

Bài mẫu Describe a useful object at your home that you cannot live without
Bài mẫu Describe a useful object at your home that you cannot live without

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Do you think we need to understand computers on a deeper level?

Absolutely, I believe a deeper understanding of computers is crucial in today’s digital age. As technology continues to advance, a profound comprehension of computer systems empowers individuals to navigate the complexities of the modern world.

Từ vựng:

 • Crucial (adj): Quan trọng, cần thiết
 • Profound (adj): Sâu sắc, uyên thâm
 • Comprehension (n): Sự hiểu biết, sự nhận thức

Bài dịch:

Hoàn toàn có thể, tôi tin rằng sự hiểu biết sâu sắc hơn về máy tính là rất quan trọng trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống máy tính sẽ giúp các cá nhân có khả năng định hướng sự phức tạp của thế giới hiện đại.

2.2. What is the most impactful piece of technology in our time?

Without a doubt, the most impactful piece of technology in our time is the internet. Its influence spans across various aspects of our lives, connecting people globally and revolutionizing the way information is accessed and shared.

Từ vựng:

 • Impactful (adj): Có tác động lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ
 • Revolutionize (v): Cách mạng hóa, làm thay đổi đột ngột
 • Access (v): Truy cập

Bài dịch:

Không còn nghi ngờ gì nữa, phần công nghệ có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta chính là Internet. Ảnh hưởng của nó trải rộng trên nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng ta, kết nối mọi người trên toàn cầu và cách mạng hóa cách thức truy cập và chia sẻ thông tin.

2.3. How do computers affect our everyday life?

Computers have become integral to our daily existence. They streamline tasks, facilitate communication, and provide instant access to information. From work to entertainment, the influence of computers is omnipresent.

Từ vựng:

 • Integral (adj): Thiết yếu, không thể thiếu
 • Streamline (v): Tối ưu hóa, làm cho công việc trở nên hiệu quả hơn
 • Omnipresent (adj): Khắp nơi, tồn tại ở mọi nơi

Bài dịch:

Máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Chúng hợp lý hóa các nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và cung cấp khả năng truy cập thông tin ngay lập tức. Từ công việc đến giải trí, ảnh hưởng của máy tính hiện diện khắp nơi.

2.4. What modern technological devices are most common in your country?

In my country, smartphones are undoubtedly the most common modern technological devices. They have permeated all age groups and social strata, serving as communication tools, entertainment hubs, and even platforms for online learning.

Từ vựng:

 • Permeate (v): Lan toả, thấm nhuần
 • Social strata (n): Tầng lớp xã hội

Bài dịch:

Ở nước tôi, điện thoại thông minh chắc chắn là thiết bị công nghệ hiện đại phổ biến nhất. Chúng đã thâm nhập vào mọi lứa tuổi và tầng lớp xã hội, đóng vai trò là công cụ giao tiếp, trung tâm giải trí và thậm chí cả nền tảng cho việc học trực tuyến.

2.5. What are the advantages of modern technology?

The advantages of modern technology are manifold. It enhances efficiency, facilitates global communication, and fosters innovation. Additionally, it has improved healthcare, education, and overall quality of life.

Từ vựng:

 • Manifold (adj): Đa dạng, nhiều loại
 • Foster (v): Nuôi dưỡng, thúc đẩy
 • Quality of life (n): Chất lượng cuộc sống

Bài dịch:

Ưu điểm của công nghệ hiện đại là rất đa dạng. Nó nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện giao tiếp toàn cầu và thúc đẩy sự đổi mới. Ngoài ra, nó đã cải thiện y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống nói chung.

Hy vọng rằng bài mẫu của Tiếng Anh Người Đi Làm về chủ đề “Describe a useful object at your home that you cannot live without” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide