Describe a historical period you are interested in – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe a historical period you are interested in là chủ đề trong đề thi IELTS Speaking. Hãy tham khảo bài mẫu band IELTS 7.5+ ở part 2 & 3 sau đây nhé!

Describe a historical period you are interested in
Describe a historical period you are interested in

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a historical period you are interested in

Cue Card:

Describe a historical period you are interested in.
You should say:
➣ When was this era
➣ How did you learn about it
➣ What was it famous for
And explain why you are interested in this era.

Bài mẫu band 7.5+:

I am particularly drawn to the historical period of Ancient Vietnam, spanning from the Hong Bang Dynasty to the Tran Dynasty, approximately from the 3rd century BCE to the 14th century CE. My exploration of this era has been fueled by a combination of academic studies, visits to historical sites, and interactions with knowledgeable individuals.

Ancient Vietnam is renowned for its rich cultural heritage, marked by significant achievements in art, literature, and architecture. The period witnessed the construction of iconic structures such as the Temple of Literature and the Citadel of Thang Long. Furthermore, it is famous for the successful resistance against foreign invasions, notably the repulsion of the Mongol invasions led by General Tran Hung Dao.

My interest in Ancient Vietnam stems from a desire to understand the roots of my cultural identity and appreciate the resilience and ingenuity of our ancestors. Exploring this historical period provides insights into the values that have shaped modern Vietnamese society. The stories of heroism, cultural accomplishments, and the enduring spirit of the people during challenging times make this era a captivating subject of study, connecting me more deeply with the rich tapestry of Vietnam’s history.

193 words – Band 7.5+ – Written by Tiếng Anh Người Đi Làm

Lưu ý các từ vựng ghi điểm:

 • Ancient Vietnam: Việt Nam cổ đại
 • Hong Bang Dynasty: Triều đại Hồng Bàng
 • Tran Dynasty: Triều đại nhà Trần
 • BCE (Before Common Era): Trước Công nguyên
 • CE (Common Era): Công nguyên
 • Academic studies: Nghiên cứu học thuật
 • Historical sites: Di tích lịch sử
 • Iconic structures: Các công trình biểu tượng
 • Temple of Literature: Văn Miếu
 • Citadel of Thang Long: Hoàng thành Thăng Long
 • Resistance: Sự kháng cự
 • Cultural accomplishments: Những thành tựu văn hóa

Bài dịch:

Tôi đặc biệt bị cuốn hút vào giai đoạn lịch sử của Việt Nam cổ đại, trải dài từ thời Hồng Bàng đến thời Trần, khoảng từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ 14 sau Công nguyên. Việc khám phá thời đại này của tôi được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các nghiên cứu học thuật, các chuyến thăm các di tích lịch sử và tương tác với những cá nhân hiểu biết.

Việt Nam cổ đại nổi tiếng với di sản văn hóa phong phú, được đánh dấu bằng những thành tựu đáng kể về nghệ thuật, văn học và kiến ​​trúc. Thời kỳ này chứng kiến ​​sự ra đời của các công trình kiến ​​trúc mang tính biểu tượng như Văn Miếu và Hoàng thành Thăng Long. Hơn nữa, nơi đây còn nổi tiếng vì đã kháng chiến thành công chống ngoại xâm, nổi bật là việc đẩy lùi quân xâm lược của quân Nguyên Mông do tướng Trần Hưng Đạo lãnh đạo.

Mối quan tâm của tôi đối với Việt Nam cổ đại bắt nguồn từ mong muốn tìm hiểu cội nguồn bản sắc văn hóa của mình và trân trọng sự kiên cường, khéo léo của tổ tiên. Khám phá giai đoạn lịch sử này mang lại cái nhìn sâu sắc về các giá trị đã hình thành nên xã hội Việt Nam hiện đại. Những câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, những thành tựu văn hóa và tinh thần bền bỉ của người dân trong thời kỳ thử thách khiến thời đại này trở thành một đề tài nghiên cứu hấp dẫn, kết nối tôi sâu sắc hơn với tấm thảm lịch sử phong phú của Việt Nam.

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Should everyone know about history?

Mọi người có nên biết về lịch sử không?

Bài mẫu:

Absolutely, a fundamental understanding of history is crucial for everyone. History provides valuable insights into the roots of cultures, the development of societies, and the lessons learned from past experiences. Knowledge of history fosters a sense of identity and connection to our heritage. Furthermore, historical awareness promotes critical thinking and helps individuals make informed decisions by learning from both the successes and mistakes of the past. In a globalized world, understanding history also contributes to fostering empathy and appreciation for diverse perspectives.

Từ vựng:

 • Fundamental: Cơ bản, cơ sở 
 • Crucial: Quan trọng, then chốt
 • Identity: Bản chất, danh tính 
 • Globalized: Toàn cầu hóa 
 • Diverse: Đa dạng

Bài dịch:

Chắc chắn rồi, sự hiểu biết cơ bản về lịch sử là rất quan trọng đối với mọi người. Lịch sử cung cấp những hiểu biết có giá trị về nguồn gốc của các nền văn hóa, sự phát triển của xã hội và những bài học rút ra từ kinh nghiệm trong quá khứ. Kiến thức về lịch sử nuôi dưỡng ý thức về bản sắc và sự kết nối với di sản của chúng ta. Hơn nữa, nhận thức lịch sử thúc đẩy tư duy phê phán và giúp các cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách học hỏi từ cả những thành công và sai lầm trong quá khứ. Trong một thế giới toàn cầu hóa, hiểu biết về lịch sử cũng góp phần thúc đẩy sự đồng cảm và đánh giá cao những quan điểm đa dạng.

2.2. In what ways can children learn about history?

Trẻ em có thể học lịch sử bằng những cách nào?

Bài mẫu:

Children can learn about history through a variety of engaging methods. Firstly, incorporating history into school curriculum, using interactive and age-appropriate materials, can make the subject more accessible. Additionally, educational trips to museums, historical sites, and interactive exhibitions provide hands-on learning experiences. Storytelling, historical movies, and documentaries tailored for children can make history captivating. Encouraging discussions and debates in the classroom further enhances their understanding. Technology, such as educational apps and websites, offers innovative ways to make history engaging for the younger generation.

Từ vựng:

 • Curriculum: Chương trình học
 • Interactive: Tương tác, tương tác
 • Exhibitions: Triển lãm
 • Age-appropriate: Phù hợp với độ tuổi 
 • Innovative: Đổi mới, sáng tạo

Bài dịch:

Trẻ em có thể tìm hiểu về lịch sử thông qua nhiều phương pháp hấp dẫn. Thứ nhất, việc lồng ghép lịch sử vào chương trình giảng dạy ở trường, sử dụng các tài liệu tương tác và phù hợp với lứa tuổi có thể giúp môn học dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, các chuyến tham quan mang tính giáo dục đến bảo tàng, di tích lịch sử và triển lãm tương tác mang lại trải nghiệm học tập thực hành. Kể chuyện, phim lịch sử và phim tài liệu dành riêng cho trẻ em có thể khiến lịch sử trở nên hấp dẫn. Khuyến khích các cuộc thảo luận và tranh luận trong lớp học sẽ nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của học sinh. Công nghệ, chẳng hạn như các ứng dụng và trang web giáo dục, mang lại những cách sáng tạo để làm cho lịch sử trở nên hấp dẫn đối với thế hệ trẻ.

2.3. Is it hard to protect historical buildings?

Bảo vệ công trình lịch sử có khó không?

Bài mẫu:

Protecting historical buildings can be challenging due to various factors. Urban development pressures, natural disasters, and the passage of time contribute to the deterioration of these structures. Striking a balance between preservation and necessary renovations can be difficult, especially when facing financial constraints. Implementing strict conservation regulations and involving the community in preservation efforts can help. Additionally, raising awareness about the cultural and historical significance of these buildings can garner support for their protection. It requires a collaborative effort from governments, communities, and preservation experts to ensure the longevity of historical architecture.

Từ vựng:

 • Preservation: Bảo tồn, bảo quản
 • Renovations: Sửa chữa, đổi mới
 • Conservation: Bảo tồn, bảo vệ
 • Deterioration: Sự suy tàn, suy thoái
 • Collaborative: Hợp tác

Bài dịch:

Việc bảo vệ các tòa nhà lịch sử có thể gặp nhiều thách thức do nhiều yếu tố khác nhau. Áp lực phát triển đô thị, thiên tai và thời gian trôi qua góp phần làm xuống cấp các công trình này. Đạt được sự cân bằng giữa bảo tồn và cải tạo cần thiết có thể khó khăn, đặc biệt là khi phải đối mặt với những hạn chế về tài chính. Việc thực hiện các quy định bảo tồn nghiêm ngặt và thu hút sự tham gia của cộng đồng vào nỗ lực bảo tồn có thể hữu ích. Ngoài ra, nâng cao nhận thức về ý nghĩa văn hóa và lịch sử của những tòa nhà này có thể thu hút được sự ủng hộ cho việc bảo vệ chúng. Nó đòi hỏi nỗ lực hợp tác từ chính phủ, cộng đồng và các chuyên gia bảo tồn để đảm bảo tuổi thọ của kiến ​​trúc lịch sử.

2.4. How do museums teach people about history?

Bảo tàng dạy con người về lịch sử như thế nào?

Bài mẫu:

Museums play a crucial role in educating people about history through immersive and multi-sensory experiences. Firstly, they curate exhibits that showcase artifacts, documents, and artworks, providing tangible connections to historical events. Interpretative displays, interactive installations, and guided tours enhance the learning experience. Museums often use audio-visual presentations, such as documentaries and virtual reality exhibits, to make history more accessible and engaging. Educational programs, workshops, and lectures organized by museums contribute to a deeper understanding of historical contexts. By creating a dynamic and informative environment, museums effectively convey the richness and complexity of history to a diverse audience.

Từ vựng:

 • Immersive: Tận hưởng, mải mê
 • Artifacts: Đồ tạo tác, di vật 
 • Interpretative: Giải thích, giải nghĩa
 • Lectures: Bài giảng, giảng đường
 • Dynamic: Linh hoạt, động đậy

Bài dịch:

Bảo tàng đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục mọi người về lịch sử thông qua những trải nghiệm phong phú và đa giác quan. Đầu tiên, họ tuyển chọn các cuộc triển lãm trưng bày các hiện vật, tài liệu và tác phẩm nghệ thuật, cung cấp những kết nối hữu hình với các sự kiện lịch sử. Màn hình trình diễn, sắp đặt tương tác và các chuyến tham quan có hướng dẫn nâng cao trải nghiệm học tập. Các bảo tàng thường sử dụng các bài thuyết trình nghe nhìn, chẳng hạn như phim tài liệu và triển lãm thực tế ảo, để làm cho lịch sử trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn. Các chương trình giáo dục, hội thảo và bài giảng do bảo tàng tổ chức góp phần hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử. Bằng cách tạo ra một môi trường năng động và giàu thông tin, các bảo tàng có thể truyền tải một cách hiệu quả sự phong phú và phức tạp của lịch sử tới nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

LỜI KẾT

Hy vọng bài mẫu IELTS band 7.5+ về chủ đề “Describe a historical period you are interested in” trong đề thi IELTS Speaking Part 2 đã giúp bạn có thêm ý tưởng trả lời ở chủ đề này. Hãy quay lại Tiếng Anh Người Đi Làm để cập nhật đề thi IELTS Speaking 2024 liên tục nhé.

Chúc bạn đạt được band điểm mong muốn!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại Trung tâm IELTS CITY.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide