Describe a good law in your country – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe a good law in your country là chủ đề trong đề thi IELTS Speaking. Hãy tham khảo bài mẫu band IELTS 7.5+ ở part 2 & 3 sau đây nhé!

Describe a good law in your country
Describe a good law in your country

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a good law in your country

Cue Card:

Describe a good law in your country. 
You should say:
➣ What the law is
➣ How you first learned about the law
➣ Who the law affects
And explain why it is a good law.

Bài mẫu band 7.5+:

One exemplary law in my country that stands out as particularly commendable is the Anti-Discrimination Law. This law was introduced to promote equality and prohibit discrimination based on various factors such as race, gender, religion, and disability.

I first learned about this law through educational programs in school that emphasized the importance of equal rights and opportunities for all citizens. Additionally, awareness campaigns by governmental and non-governmental organizations played a crucial role in disseminating information about the Anti-Discrimination Law.

This law significantly affects all individuals within the country, regardless of their background or characteristics. Its broad scope encompasses employment, education, healthcare, and public services, ensuring that discrimination is not tolerated in any aspect of society.

The Anti-Discrimination Law is commendable for several reasons. Firstly, it fosters an inclusive and diverse society by protecting the rights of minority groups. Secondly, it contributes to social harmony and unity, as it sends a strong message that discrimination will not be tolerated. Lastly, the law helps build a fair and just society where every individual has an equal opportunity to contribute to the nation’s development. Overall, the Anti-Discrimination Law reflects the commitment of the country to uphold human rights and create a society where everyone is treated with dignity and respect.

207 words – Band 7.5+ – Written by Tiếng Anh Người Đi Làm

Lưu ý các từ vựng ghi điểm:

 • Exemplary: Mẫu mực, xuất sắc
 • Commendable: Đáng khen ngợi
 • Prohibit: Cấm
 • Disseminating: Lan truyền
 • Inclusive: Bao hàm
 • Scope: Phạm vi
 • Harmony: Hòa thuận
 • Unity: Đoàn kết
 • Tolerated: Chấp nhận
 • Minority groups: Nhóm thiểu số
 • Commitment: Cam kết
 • Dignity: Phẩm quyền

Bài dịch:

Một luật mẫu mực ở nước tôi nổi bật và đặc biệt đáng khen ngợi là Luật Chống phân biệt đối xử. Luật này được đưa ra nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và cấm phân biệt đối xử dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như chủng tộc, giới tính, tôn giáo và khuyết tật.

Lần đầu tiên tôi biết đến luật này thông qua các chương trình giáo dục ở trường nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền và cơ hội bình đẳng cho mọi công dân. Ngoài ra, các chiến dịch nâng cao nhận thức của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến thông tin về Luật Chống phân biệt đối xử.

Luật này ảnh hưởng đáng kể đến tất cả các cá nhân trong nước, bất kể nền tảng hoặc đặc điểm của họ. Phạm vi rộng của nó bao gồm việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ công cộng, đảm bảo rằng sự phân biệt đối xử không được dung thứ trong bất kỳ khía cạnh nào của xã hội.

Luật Chống phân biệt đối xử rất đáng khen ngợi vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó thúc đẩy một xã hội hòa nhập và đa dạng bằng cách bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số. Thứ hai, nó góp phần tạo nên sự hài hòa và đoàn kết xã hội vì nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng sự phân biệt đối xử sẽ không được dung thứ. Cuối cùng, pháp luật giúp xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội bình đẳng để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Nhìn chung, Luật Chống phân biệt đối xử phản ánh cam kết của đất nước trong việc duy trì nhân quyền và tạo ra một xã hội nơi mọi người đều được đối xử đàng hoàng và tôn trọng.

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Is there any situation where people disobey the law?

Bài mẫu:

Yes, people may disobey the law in various situations. Some individuals might resort to breaking the law when they perceive it as unjust or when they face dire circumstances. Economic factors, social inequality, or even a lack of awareness about certain laws can contribute to non-compliance. Additionally, in some cases, people might engage in civil disobedience as a form of protest against perceived injustices or as a means of advocating for social change.

Từ vựng:

 • Resort to: dùng đến
 • Dire circumstances: hoàn cảnh khó khăn
 • Civil disobedience: việc không tuân thủ dân sự
 • Perceived injustice: bất công được cảm nhận
 • Advocating for: ủng hộ, biện hộ

Bài dịch:

Có, mọi người có thể không tuân theo pháp luật trong nhiều tình huống khác nhau. Một số cá nhân có thể dùng đến việc vi phạm pháp luật khi họ cho rằng điều đó là bất công hoặc khi họ gặp phải hoàn cảnh nghiêm trọng. Các yếu tố kinh tế, bất bình đẳng xã hội hoặc thậm chí sự thiếu hiểu biết về một số luật nhất định có thể góp phần dẫn đến việc không tuân thủ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, mọi người có thể tham gia bất tuân dân sự như một hình thức phản đối những bất công được nhận thấy hoặc như một phương tiện vận động cho sự thay đổi xã hội.

2.2. Why do some people want to become a lawyer?

Bài mẫu:

There are several reasons why individuals aspire to become lawyers. Firstly, some are motivated by a strong sense of justice and a desire to uphold the rule of law. Becoming a lawyer provides an avenue for individuals to advocate for justice, defend the rights of others, and contribute to a fair legal system. Secondly, the intellectual challenges and the opportunity to engage in critical thinking and problem-solving attract those with analytical minds. Lastly, the legal profession is often seen as prestigious, and the potential to influence societal change through legal avenues can be a compelling motivator.

Từ vựng:

 • Uphold: bảo vệ, duy trì
 • Advocate: biện hộ, ủng hộ
 • Analytical minds: trí óc phân tích
 • Critical thinking: tư duy phê phán
 • Prestigious: uy tín, danh giá

Bài dịch:

Có một số lý do tại sao các cá nhân mong muốn trở thành luật sư. Thứ nhất, một số người được thúc đẩy bởi ý thức mạnh mẽ về công lý và mong muốn duy trì nhà nước pháp quyền. Trở thành luật sư mang đến cơ hội cho các cá nhân vận động cho công lý, bảo vệ quyền lợi của người khác và đóng góp vào một hệ thống pháp luật công bằng. Thứ hai, những thách thức trí tuệ và cơ hội tham gia vào tư duy phê phán và giải quyết vấn đề thu hút những người có đầu óc phân tích. Cuối cùng, nghề luật thường được coi là có uy tín và khả năng tác động đến sự thay đổi xã hội thông qua các con đường pháp lý có thể là động lực hấp dẫn.

2.3. Do you think that people in your country obey the law all the time?

Bài mẫu:

While the majority of people in my country strive to obey the law, it’s unrealistic to expect universal compliance at all times. Various factors, such as socio-economic disparities, cultural influences, and individual circumstances, can contribute to occasional lapses in adherence. However, the existence of legal consequences, societal norms, and educational campaigns plays a significant role in promoting overall law-abiding behavior. Efforts to enhance awareness, strengthen law enforcement, and address root causes of non-compliance contribute to fostering a culture of lawful conduct.

Từ vựng:

 • Universal compliance: tuân thủ tự nhiên
 • Lapses in adherence: sự không tuân thủ tạm thời
 • Socio-economic disparities: chênh lệch xã hội kinh tế
 • Law enforcement: quản lý, thi hành pháp luật
 • Root causes: nguyên nhân cơ bản

Bài dịch:

Trong khi phần lớn người dân ở đất nước tôi cố gắng tuân thủ luật pháp, thì việc mong đợi mọi người luôn tuân thủ luật pháp là không thực tế. Nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như sự chênh lệch về kinh tế xã hội, ảnh hưởng văn hóa và hoàn cảnh cá nhân, có thể góp phần gây ra những sai sót trong việc tuân thủ. Tuy nhiên, sự tồn tại của các hậu quả pháp lý, chuẩn mực xã hội và các chiến dịch giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành vi tuân thủ pháp luật nói chung. Những nỗ lực nâng cao nhận thức, tăng cường thực thi pháp luật và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc không tuân thủ góp phần thúc đẩy văn hóa ứng xử hợp pháp.

LỜI KẾT

Hy vọng bài mẫu IELTS Speaking band 7.5+ về chủ đề “Describe a good law in your country” trong đề thi IELTS Speaking Part 2 đã giúp bạn có thêm ý tưởng trả lời ở chủ đề này. Hãy quay lại Tiếng Anh Người Đi Làm để cập nhật đề thi IELTS Speaking 2024 liên tục nhé.

Chúc bạn đạt được band điểm mong muốn!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide